Türk Farmakoloji Derneği
18. Ulusal Farmakoloji Kongresi
1. Klinik Toksikoloji Sempozyumu
2. Klinik Farmakoloji Sempozyumu

28 Eylül- 1 Ekim 2005
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Binası-DESEM, İzmir

 

Not: Bu sayfada ulusal kongre ve sempozyum sunularından
 konuşmacıların yayınlanmasına izin verdikleri bulunmaktadır.

 

Kongre Programı ve Bildiri Özet Kitabı

 

1. Klinik Toksikoloji Sempozyumu Sunuları

Klinik Toksikolojinin Dünya’daki Durumu, Dr. Rıdvan Atilla, Dr. Cem Oktay

Dünyada ve Türkiye’de Zehir Danışma Merkezleri, Dr. Yeşim Tunçok

Toksikolojik Tanıda Laboratuar Desteği, Dr. Atila Karaalp

Teratojenite Bilgi Servisleri, Dr. Nuri İ. Kalyoncu

Zehirlenmelerde Kanıta Dayalı Tıbbi Bakım, Dr. John Fowler

Türkiye’de Antidot Stoğu, Kullanımı ve Sağlık Bakanlığı Politikası, Dr. Turan Aslan

Sık Rastlanılan Ciddi İlaç Etkileşimleri, Dr. Şule Gök

İlaç Etkileşimlerinin Farmakokinetik ve Farmakodinamik Temelleri, Dr. Sibel Göksel

Zehirlenmenin İlaç Etkileşimi İle İlişkilendirilmesindeki Güçlükler:Olgu Değerlendirmeleri, Dr. Cenk Can

 

2. Klinik Farmakoloji Sempozyumu Sunuları

Who and Ratıonal Pharmacotherapy, Dr. Kees De Joncheere

Serotonin Reseptörleri ve Sinyal Transdükleme Mekanizmaları, Dr. Meral Tuncer

Migren, Dr. Tülay Kansu

Serotonin Reseptörleri ve Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, Dr. Cihan Yurdaydın

Antidepresan Tedavi ve Serotonin Reseptörleri, Dr. Zeliha Tunca

Klinikten Hücreye Depresyon: Neden Farmakoterapi?, Dr. Ayşegül Özerdem

Serotonerjik Sistemin Farmakogenetiği, Dr. Atila Bozkurt

Yeni Düzenlemeler Işığında Biyoeşdeğerlik / Biyoyararlanım Çalışmaları, Dr. Aydın Erenmemişoğlu

Türkiye’de Klinik Araştırmaların Geleceği, Dr. Uğur Özkutlu

Türkiye’de Klinik Araştırmaların Geleceği ve Ruhsatlandırmadaki Yeri, Dr. Mehmet Yusuf

 

18. Ulusal Farmakoloji Kongresi Sunuları

Deney Hayvanları Yönetmeliği, Dr. Hakan S Orer

Protecting The Ischemic Myocardium, Dr. James M. Downey

 

Floresan Boyalar Kullanılarak Hücre İçi Fizyolojik ve Biyolojik Yanıtların Gerçek Zamanlı Olarak Ölçülmesi, Dr. Mehmet Uğur

Mikro Floresans Fotometri Sistemi ve Oositlerde Ph Derişimlerinin Ölçülmesi, Dr. Şeref Erdoğan

 

Farmakolojide Bilim Dili Olarak Türkçe, Dr. S. Oğuz Kayaalp

Türkçe Farmakolojik Terimler Kılavuzu, Dr. Öner Süzer

 

Etkili Sunum Teknikleri, Dr. Zafer Güney

The Pitfals In Life Style Drugs, Dr. George Karakiulakis

 

Nitrik Oksidin Anksiyete ve Depresyon İle İlişkisi, Dr. B. Faruk Erden

Ağrı, Nitrik Oksid ve Agmatin İlişkisi, Dr. Aytül Önal

Madde Bağımlılığı ve Nitrik Oksid, Dr. İ. Tayfun Uzbay

 

Ligand Efikasitesi, Dr. H. Ongun Onaran

Görünür Afinite Sabitlerinin Fizyopatolojik Durumlardaki Uygulamaları, Dr. Yusuf Öztürk

Kantitatif Farmakolojide Kavramlar; Desensitizasyon ve Fizyolojik Antagonizma, Dr. Hakan Gürdal

 

Microlabs For Pharmacologists: Computer Based Courses In Pharmacology, Dr. H. Van Wilgenburg
(Not: Dr. Wilgenburg,  H.vanWilgenburg@amc.uva.nl  e-mail adresine yazdığınız taktirde programı ücretsiz olarak göndereceğini bildirmiştir.)

 

Klinik Araştırmalarda Farmakolog, Dr. Yeşin Üresin

Pazarlama Bölümlerinde Farmakolog, Dr. Melih Gürsoy

 

Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Rasyonel Farmakoterapi Eğitimi Kursu
24-27 Eylül 2005, İzmir

Toplantı programı ve sunuları.