Dil

KFÇG Tarihçe

Türk Farmakoloji Derneği (TFD) Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu (KFÇG)'nun kurulma fikri 1999 yılında gündeme geldi. Dernek Yönetiminde olduğumuz ilk dönem (1997-1999) dernek üye sayımızın 500'e yaklaşması ve güncel gereksinimler nedeniyle yeni yapılanmalara gerek duyuldu. Derneğin aktivitelerinin daha geniş platformlarda yapılması ve bu aktivitelere daha fazla sayıda üyemizin katılımının sağlanması için alt çalışma gruplarının kurulması düşünüldü. Klinik Farmakolojinin giderek önem kazandığı o yıllarda ilk kurulacak çalışma grubunun Klinik Farmakoloji olmasına karar verildi ve 22.9.1999 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile bu alt grup kuruldu. Kurucu üyeler olarak Prof. Dr. Şule Oktay, Prof. Dr. İ. Hakkı Ayhan, Prof. Dr. M. Oğuz Güç seçildi. TFD Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen ilk Yürütme Komitesi ise şu kişilerden oluşmaktaydı:

Prof. Dr. Meral Tuncer – Dernek Başkanı (o zamanki)
Prof. Dr. Şule Oktay – KFÇG Başkanı
Prof. Dr. İ. Hakkı Ayhan
Prof. Dr. Hülya Güven
Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu
Prof. Dr. M. Oğuz Güç
Dr. Melih Ö. Babaoğlu – Sekreter


Daha sonraki yıllarda TFD Alt Çalışma Grupları için bir İç Yönerge hazırlanarak 29.4.2002 tarihinde kabul edildi.

Başlangıçta KFÇG'na üye olmak ve çalışmak için bazı koşullar isteniyordu, ancak katılımın yeterli olmaması nedeniyle katılımın tüm üyelere koşulsuz olarak açılması kararı alındı (17.10.2003). Aynı yıl TFD Yönetimi tarafından, Klinik Toksikoloji Alt Çalışma Grubu kurulması kararı alınarak bunun için gerekli alt yapı çalışmaları başlatıldı.

 

KFÇG'nun kuruluş amaçları şunlardır:

• Dünyadaki gelişme ve eğilimlere koşut olarak, ülkemizde de Klinik Farmakoloji'nin gelişmesi ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak.

• Ülkemizde hekim ve hekim adaylarının rasyonel farmakoterapi alışkanlıklarını yaygınlaştırarak halk sağlığına ve rasyonel ilaç kullanımına katkıda bulunmak.

• Ülkemizde uluslararası nitelikte klinik ilaç araştırmalarının de yapılabilmesine katkıda bulunmak.

• TFD'nin ortak ilgi alanına sahip üyeleri arasındaki iletişimi kolaylaştırmak ve artırmak, bu alandaki bilgi ve olanakların paylaşımını sağlamak.

Hedefleri ise şunlardır:

 • Üyelerimiz arasında Klinik Farmakoloji ile ilgili olarak aşağıdaki konularda fikir birliği oluşturmak amacıyla etkinlikler (toplantılar, broşürler, vb.) düzenlemek:
  • Tanımı
  • Eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti alanlarında Klinik Farmakoloji'nin yeri
  • Klinik Farmakolog yetiştirmek üzere düzenlenecek eğitim programlarının kapsamı ve bunun için izlenmesi gereken yol(lar)
 • Klinik Farmakoloji'ye ilgi duyan ve bu alanda çalışmaları olan üyelerimiz arasında iletişimi artıracak etkinlikler düzenlemek (örn. E-posta grubu, interaktif toplantılar, kurslar, ortak projeler, v.b.).
 • Başta pratisyen hekimler olmak üzere, klinik dallarda hizmet vermekte olan hekimlerin rasyonel farmakoterapi ve klinik farmakolojinin diğer konuları hakkında eğitimlerine katkıda bulunmak üzere çeşitli toplantılar düzenlemek.
 • Başta TFD üyeleri olmak üzere, Etik Kurullarda görev alan kişilerin eğitimine katkıda bulunmak üzere kurslar düzenlemek.
 • Başta TFD üyeleri olmak üzere, Farmakovijilans irtibat noktalarında görev alan kişilerin eğitimine katkıda bulunmak üzere kurslar düzenlemek.

Şubat 2009 tarihi itibariyle KFÇG üye sayısı elliyi aşmış bulunmaktadır. Üyelerin isimleri ve e-mail adreslerine derneğin web sayfasından http://www.tfd.org.tr./kfcg ulaşılabilir.

1999 yılında kuruluşunu takiben KFÇG çalışmalarına başladı. Bir taraftan üye sayısını artırmaya çalışırken diğer taraftan aktiviteler planlayarak bunları gerçekleştirdi. Bu aktivitelerin bazıları değişik illerimizde ve değişik konuşmacıların katılımı ile tekrarlandı. Dernek Yönetiminde olduğumuz 2003 yılı sonuna kadar KFÇG'nun yapmış olduğu etkinlikler şunlardır:

 

 

Daha sonraki yıllarda da çalışmalarına devam eden KFÇG grubu bir çok etkinlikleri gerçekleştirmiştir. Bu arada yürütme kurulu üyeleri de dönem dönem değişmiştir. 2006-2007 dönemi için TFD Yönetim Kurulu tarafından seçilen KFÇG Yürütme Kurulu üyeleri Prof Dr Şule Oktay, Prof Dr Işık Tuğlular, Prof Dr Aydın Erenmemişoğlu, Prof Dr Ayşe Gelal, Doç Dr Ahmet Akıcı iken 2008-2010 Dönemi için Prof Dr Ayşe Gelal, Doç Dr Ahmet Akıcı, Doç Dr Melih Babaoğlu, Doç Dr Muradiye Nacak, Uzm Dr Berna Terzioğlu Yürütme Kurulunda görev almışlardır.

 

2003 yılından sonra KFÇG tarafından gerçekleştirilen etkinlikler şunlardır:

 

 

Bunlardan başka, TFD-KFÇG tarafından yapılan ve yapılmasına devam edilen etkinlikler arasında:

 • TFD'nin katkıları ile 1996'dan bu yana giderek artan sayıda fakültede rasyonel farmakoterapi eğitiminin yerleştirilmiş olması
 • Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ile 1999'da başlayan iş birliği sayesinde üyelerimizin rasyonel farmakoterapi eğitici eğitimi almalarının sağlanması
 • Yine aynı işbirliği kapsamında birinci basamak hekimlerin rasyonel farmakoterapi konusunda eğitim almalarına katkıda bulunulması: çeşitli eğitici eğitimi kursları, münferit araştırmalar, konferanslar, vb.
 • Bazı fakültelerde terapötik ilaç izlemi
 • Aylık e-bülten yayımlanması

sayılabilir.

Dünyada dört yılda bir yapılan International Union of Pharmacology (IUPHAR) toplantılarının 2010 yılından itibaren “Basic Pharmacology” ve “Clinical Pharmacology” olarak birlikte yapılması planlandığından, TFD'nin daha sonraki yıllarda bu toplantılardan birinin ülkemizde yapılmasını sağlayabilmesi açısından KFÇG'nun büyüyüp güçlenerek daha aktif olarak çalışması, etkinlikler yelpazesini daha da genişletmesi gerekmektedir. Bunun için de herkesin elele vererek bu işe dört elle sarılmaları arzulanmaktadır.

KFÇG'nun kurulmasına önayak olmuş kişilerden biri olarak, Yürütme Komitesinde görev alarak veya almadan bütün bu çalışmalara katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunarım. Aynı özverinin bütün üyelerimizden, özellikle genç ve dinamik üyelerimizden beklendiğini belirtmek isterim.

Herkese sevgilerimle ve saygılarımla.

 

Prof. Dr. Meral TUNCER
H.Ü. Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
Sıhhiye 06100, ANKARA